Algemene voorwaarden

Privacyverklaring

1Ago CommV (BE0731.861.040) hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke gegevens van haar cliënten. Met deze privacyverklaring willen we transparant een overzicht geven van welke gegevens verzameld worden, waarom deze gegevens verzameld worden, hoe we deze gebruiken en daarnaast hoe we deze gegevens respecteren en waarborgen. 1Ago CommV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR).

Wat houdt dit in?

- We verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
- De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel diegene die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
- We vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als we deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
- We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
- We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
- We zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en zullen er u op wijzen en deze en ten allen tijden respecteren.

1Ago CommV is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover, of contact wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:
1Ago CommV (BE0731.861.040)
August De Bontestraat 1
9100 Sint-Niklaas
E-mail: info@1ago.be
Telefoon: 033 869 769
Bank: KBC Bank - BE70 7360 5978 6925 - KREDBEBB

Welke gegevens worden gebruikt?

Indien u een bestelling plaatst worden een aantal gegevens bewaard. Deze gegevens kunnen worden bekomen tijdens een telefoongesprek, via e-mail of via het contactformulier op de website.
Volgende gegevens worden bewaard: uw naam, uw voornaam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, eventueel uw bedrijfsnaam, eventueel uw btwnummer, uw adres, eventueel het adres van uw bedrijf. We verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of de wettelijke vertegenwoordiger.

Waarom is dat nodig?

We hebben deze gegevens nodig om onze werkzaamheden correct uit te voeren. Op die manier wordt een correcte en persoonlijke service en advies gegarandeerd. Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de wettelijk opgegeven termijn.

Verstrekkingen aan derden

Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij dit nodig is voor een correcte werking van onze dienstverlening. Contact met derden gebeurt enkel via een beveiligd platform, en met toestemming van u als cliënt. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken zonder dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Beveiliging van uw gegevens

We hechten veel belang aan de veiligheid van uw gegevens. Daarom hebben we passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen. Ook tegen onrechtmatige verwerking.

Uw rechten

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Bovenaan en onderaan dit document staat hoe u contact met ons kan opnemen indien hier vragen over zouden zijn. Verder heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u aan een andere partij. We vragen om steeds u te legitimeren voordat we gehoor kunnen geven aan deze verzoeken.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw gegevens, kan u rechtstreeks contact met ons opnemen via bovenstaande contactgegevens. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commisie, Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35, 1000 Brussel https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger

Gebruik van cookies

Deze website gebruikt geen cookies.

Fair Use Policy

We aanvaarden alleen opdrachten en klanten die in regel zijn met de wet.

Wijziging in deze verklaring

1Ago CommV kan ten alle tijden het beleid veranderen, dit naar aanleiding van verandering in diensten of geldende regelgeving. De gewijzigde voorwaarden worden dan bekendgemaakt op deze website en gelden dan vanaf het moment dat ze bekendgemaakt worden. Het is daarom ten zeerste aan te raden deze verklaring geregeld te raadplegen zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. De laatste wijziging gebeurde op 10 maart 2023.